Shiue Ling has returned to Japan.

Shiue Ling has returned to Japan.