Yuta Matsuoka, a research fellow, has become an assistant professor.

Yuta Matsuoka, a research fellow, has become an assistant professor.